• 1 Tilbud og kontraktindgåelse

Ordren underskrevet af kunden er et bindende tilbud. Vi kan acceptere dette tilbud inden for to uger ved at sende en ordrebekræftelse eller ved at sende de bestilte varer inden for denne periode.

 • 2 dokumenter leveret

Vi forbeholder os ejendomsretten og ophavsretten til alle dokumenter – også i elektronisk form – såsom beregninger, tegninger etc. udleveret til kunden i forbindelse med afgivelsen af ​​ordren. Disse dokumenter må ikke gøres tilgængelige for tredjeparter, medmindre vi giver kunden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Hvis vi ikke accepterer kundens tilbud inden for fristen i § 1, skal disse dokumenter straks returneres til os.

 • 3 Priser og betaling

 1. Moms er inkluderet i vores priser. Leverings- og fragtomkostninger er ikke inkluderet i vores priser.

 1. Købesummen skal udelukkende betales til den konto, der er angivet på bagsiden. Fradrag af kontantrabat er kun tilladt efter særlig skriftlig aftale.

 1. Medmindre andet er aftalt, skal købesummen betales inden den - specifikke dato. Der opkræves morarenter med 5 % over den respektive basisrente (se bilag 1). Påstanden om en højere skade forårsaget af misligholdelse forbliver forbeholdt. I tilfælde af at vi påberåber os en højere skade forårsaget af forsinkelse, har kunden mulighed for at bevise over for os, at skaden forårsaget af forsinkelse slet ikke er sket eller i det mindste var væsentligt lavere.

 • 4 Modregning og tilbageholdelsesret

Kunden har kun ret til modregning, hvis hans krav er lovligt fastslået eller er ubestridte. Kunden er også berettiget til at modregne i vores krav, hvis han gør gældende reklamationer eller modkrav fra samme købskontrakt. Kunden er kun berettiget til at udøve tilbageholdelsesret i det omfang, hans modkrav bygger på samme kontraktforhold.

*) Bemærk venligst brugeroplysningerne på forrige side og kommentarerne i bilag 1! Ved brug af de almindelige handelsbetingelser for fjernsalg skal yderligere regler (f.eks. fortrydelsesret og returret) overholdes.

 • 5 leveringstid

 1. Medmindre der er aftalt en udtrykkeligt bindende leveringsdato, er vores leveringsdatoer og leveringstider uforpligtende information.

 1. Begyndelsen af ​​den af ​​os angivne leveringstid forudsætter rettidig og forsvarlig opfyldelse af kundens forpligtelser. Undtagelsen af ​​den uopfyldte kontrakt forbliver forbeholdt.

 1. To uger efter en uforpligtende leveringsdato/leveringsperiode er overskredet, kan kunden anmode os i tekstform om at levere inden for en rimelig frist. Hvis vi skyldigt undlader at overholde en ekspresleveringsdato/leveringsperiode, eller hvis vi er i misligholdelse af en anden årsag, skal kunden sætte os en rimelig frist for at opnå ydeevne. Hvis vi lader henstandsperioden udløbe uden resultat, er kunden berettiget til at fortryde købsaftalen.

 1. Såfremt kunden misligholder accepten, eller hvis han skyldigt misligholder andre samarbejdsforpligtelser, er vi berettiget til at kræve erstatning for den skade, vi påføres som følge heraf, herunder eventuelle merudgifter. Yderligere krav forbeholdes. Kunden forbeholder sig for sin del ret til at bevise, at skader på det ønskede beløb slet ikke er sket eller i det mindste var væsentligt lavere. Risikoen for hændeligt tab eller hændelig forringelse af den købte vare overgår til kunden på det tidspunkt, hvor denne misligholder accept eller som debitor.

 1. Yderligere juridiske krav og rettigheder for kunden på grund af forsinkelse i leveringen forbliver upåvirket.

 • 6 Ejendomsforbehold

 1. Vi forbeholder os ejendomsretten til den leverede vare, indtil alle krav fra leveringskontrakten er betalt fuldt ud.

 1. Så længe ejendomsretten endnu ikke er overgået til ham, er kunden forpligtet til at behandle den købte vare med omhu. Han er især forpligtet til for egen regning at forsikre dem mod tyveri, brand og vandskade til genanskaffelsesværdi (bemærk: kun tilladt ved salg af varer af høj kvalitet). Hvis der skal udføres vedligeholdelses- og eftersynsarbejde, skal kunden udføre dette i god tid for egen regning. Så længe ejendomsretten endnu ikke er overgået, skal kunden straks informere os i tekstform, hvis den leverede vare beslaglægges eller udsættes for andre indgreb fra tredjemand. I det omfang tredjemand ikke er i stand til at godtgøre os for rets- og udenretslige omkostninger i forbindelse med en retssag i henhold til § 771 ZPO, er kunden ansvarlig for det tab, vi har lidt.

 2. Behandling og forarbejdning eller omdannelse af den købte vare af kunden udføres altid i vores navn og på vores vegne. I dette tilfælde fortsætter køberens forventede ret til den købte vare med den omdannede vare. Hvis den købte vare behandles med andre varer, der ikke tilhører os, erhverver vi medejendomsretten til den nye vare i forhold til den objektive værdi af vores købte vare til de øvrige forarbejdede varer på behandlingstidspunktet. Det samme gælder ved blanding. Såfremt sammenblandingen sker på en sådan måde, at kundens genstand er at anse som hovedgenstanden, aftales det, at kunden overdrager forholdsmæssigt sameje til os og opbevarer den deraf følgende ene- eller sameje for os. For at sikre vores krav mod kunden overdrager kunden os også sådanne krav, der tilkommer ham mod tredjemand som følge af forbindelsen mellem de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, med ejendom; vi accepterer allerede denne opgave.

 1. Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til efter anmodning fra kunden, hvis deres værdi overstiger de krav, der skal sikres med mere end 20 %.

 • 7 Garanti og reklamationer

 

 1. I det omfang oplysningerne i vores brochurer, annoncer og andre tilbudsdokumenter ikke udtrykkeligt er blevet betegnet som bindende af os, er illustrationerne eller tegningerne der kun tilnærmelsesvis autoritative,

 1. Hvis den leverede vare ikke har den kvalitet, der er aftalt mellem kunden og os, eller den ikke er egnet til den i vores kontrakt krævede brug eller til almindelig brug eller den ikke har de egenskaber, som kunden kunne forvente i henhold til vores offentlige udtalelser, er forpligtet til supplerende præstation. dette gælder ikke, hvis vi er berettiget til at nægte efterfølgende udførelse baseret på lovbestemte regler.

 1. Kunden har i første omgang valget om, hvorvidt efterfølgende ydelse skal ske i form af reparationer eller en erstatningslevering. Vi er dog berettiget til at afvise den af ​​kunden valgte form for supplerende ydeevne, hvis det kun er muligt med uforholdsmæssige omkostninger, og den anden form for supplerende ydeevne ikke medfører væsentlige ulemper for kunden. Under tillægsydelsen kan køber ikke nedsætte købesummen eller træde tilbage fra kontrakten. En efterfølgende forbedring anses for at være mislykket med det mislykkede andet forsøg, medmindre andet skyldes arten af ​​varen eller manglen eller de øvrige omstændigheder. Er tillægsydelsen svigtet, eller har vi afslået den supplerende ydelse helt, kan kunden enten kræve afslag i købesummen (nedsættelse) eller træde tilbage fra kontrakten.

 1. Kunden kan kun gøre erstatningskrav gældende under følgende betingelser på grund af manglen, hvis den efterfølgende ydelse er mislykket, eller vi har nægtet den efterfølgende ydelse. Kundens ret til at gøre yderligere erstatningskrav gældende under følgende betingelser forbliver upåvirket.

 2. Uanset ovenstående bestemmelser og følgende ansvarsbegrænsninger er vi fuldt ud ansvarlige for skader på liv, lemmer og helbred, der er baseret på uagtsomt eller forsætligt brud på pligten fra vores juridiske repræsentanter eller vores stedfortrædere, samt for skader, der er dækket ved ansvar i henhold til produktansvarsloven, samt for alle skader baseret på forsætlige eller groft uagtsomme kontraktbrud samt svigagtige hensigter, vores juridiske repræsentanter eller vores stedfortrædere. I det omfang vi har givet kvalitets- og/eller holdbarhedsgaranti for varerne eller dele heraf, hæfter vi også under denne garanti. Vi hæfter dog kun for skader, der er begrundet i manglende garanteret kvalitet eller holdbarhed, men ikke opstår direkte på varerne, hvis risikoen for sådanne skader klart er dækket af kvalitets- og holdbarhedsgarantien.

 1. Vi er også ansvarlige for skader forårsaget af simpel uagtsomhed, for så vidt denne uagtsomhed vedrører misligholdelse af sådanne kontraktlige forpligtelser, hvis overholdelse er af særlig betydning for at opnå formålet med kontrakten (kardinalforpligtelser). Vi er dog kun ansvarlige, hvis skaden typisk er forbundet med kontrakten og er forudsigelig. I øvrigt er vi ikke ansvarlige for simple uagtsomme overtrædelser af sekundære forpligtelser, som ikke er væsentlige for kontrakten. Ansvarsbegrænsningerne i punkterne 1 - 3 gælder også for så vidt angår ansvaret for de juridiske repræsentanter, ledende medarbejdere og andre stedfortrædere.

 1. Ethvert yderligere ansvar er udelukket uanset den juridiske karakter af det påståede krav. I det omfang vores ansvar er udelukket eller begrænset, gælder dette også det personlige ansvar for vores medarbejdere, arbejdere, medarbejdere, repræsentanter og stedfortrædere.

 1. Garantiperioden er 2 år, regnet fra risikoovergang (bemærk: vilkårsreduktion til et år er mulig for brugte genstande. For byggematerialer - hvis monteret - er garantiperioden 5 år, hvis byggematerialerne er brugt er der en reduktion af vilkår og betingelser til 1 år muligt). Denne frist gælder også for krav om erstatning for følgeskader, for så vidt der ikke gøres gældende erstatningskrav.

 • 8 Diverse

 1. Denne kontrakt og hele det juridiske forhold mellem parterne er underlagt lovgivningen i Forbundsrepublikken Tyskland med undtagelse af FN's salgskonvention (CISG).

 1. Skulle individuelle bestemmelser i denne kontrakt være eller blive ugyldige eller indeholde et hul, forbliver de resterende bestemmelser upåvirket.

Bilag 1 :

Bemærkninger

krav om gennemsigtighed

Dette krav betyder, at en klausul i generelle vilkår i tvivlstilfælde også er urimeligt ufordelagtig, hvis den ikke er klar og forståelig. Dette krav betyder, at ugennemsigtige klausuler i sig selv skal anses for ineffektive uden tilføjelse af en indholdsmæssigt urimelig ulempe for aftalepartneren. Det betyder endvidere også, at kravet om gennemsigtighed også gælder for prisfastsættelser og klausuler, der beskriver tjenester, som generelt er undtaget fra indholdskontrol.

garantiperioder

Ved købs- og arbejdskontrakter er garantiperioden 2 år. Garantiperioden kan forkortes som følger af generelle vilkår og betingelser:

Pligt til at anmelde mangler

For ikke-åbenbare mangler må fristen for anmeldelse af mangler ikke være kortere end to år (et år for brugte varer) i de almindelige handelsbetingelser. Fristens start er den lovbestemte start på forældelsesfristen.

Udgiftsgodtgørelse ved suppleringsydelse

I henhold til § 439, paragraf 2 i den tyske civillovbog, skal sælgeren afholde de udgifter, der kræves med henblik på supplerende ydeevne (f.eks. transport-, rejse-, arbejds- og materialeomkostninger). Denne forpligtelse kan ikke udelukkes af generelle vilkår og betingelser.


Begrænsning af supplerende præstation

Er der tale om en mangelfuld vare, kan køber som supplerende opfyldelse kræve enten manglens afhjælpning eller levering af en mangelfri vare. Kun hvis efterfølgende ydelse er mislykket, ikke mulig eller urimelig, kan køber – sekundært – gøre garantirettigheder gældende: fortrydelse eller prisnedsættelse. Begrænsninger alene i tillægsydelse er uden virkning, hvis den anden part i aftalen nægtes ret til prisnedslag, hvis den supplerende ydelse udebliver.

Ansvarsbegrænsninger

Enhver udelukkelse eller begrænsning af ansvar for skade som følge af skade på liv, lemmer eller helbred, der er baseret på et forsætligt eller uagtsomt brud på pligten fra brugerens side eller et forsætligt eller uagtsomt brud på pligten fra en juridisk repræsentant eller stedfortræder for brugeren er ineffektiv.

Morarentebeløb

Fra forsinkelsens begyndelse skylder køber sælger morarenter ud over købesummen. Hvis en forbruger er involveret i købsaftalen, enten som køber eller som sælger, er renten 5 % over basissatsen. Ved salgskontrakter mellem iværksættere er renten 8 % over basissatsen.

De aktuelle basisrenter kan bestemmes på https://www.bundesbank.de .