Allmänna försäljningsvillkor (GTC)

0 Kommentare
 • 1 Erbjudande och ingående av kontrakt

Beställningen signerad av kunden är ett bindande erbjudande. Vi kan acceptera detta erbjudande inom två veckor genom att skicka en orderbekräftelse eller skicka de beställda varorna inom denna period.

 • 2 dokument tillhandahålls

Vi förbehåller oss äganderätten och upphovsrätten till alla dokument som tillhandahålls kunden i samband med att en beställning läggs - inklusive i elektronisk form - såsom beräkningar, ritningar etc. Dessa dokument får inte göras tillgängliga för tredje part om vi inte ger kunden vårt uttryckliga skriftliga samtycke. Om vi inte accepterar kundens erbjudande inom tidsperioden i § 1 måste dessa dokument returneras till oss omedelbart.

 • 3 Priser och betalning

 1. Moms ingår i våra priser. Leverans- och fraktkostnader ingår inte i våra priser.

 1. Betalning av köpeskillingen måste göras uteslutande till det konto som anges ovan. Avdrag för en rabatt är endast tillåtet med ett särskilt skriftligt avtal.

 1. Om inte annat avtalats, ska köpesumman betalas senast det specifika datumet. Dröjsmålsränta debiteras med 5% över respektive baspris (se bilaga 1). Påståendet om en högre skada orsakad av standard förblir förbehållen. I det fall vi hävdar högre skada orsakade av förseningar har kunden möjlighet att bevisa för oss att den påstådda skadan orsakad av försening inte uppstod alls eller åtminstone i ett betydligt lägre belopp.

 • 4 Kvittning och behållningsrätt

Kunden har bara rätt till kvittning om hans fordringar har lagligen fastställts eller är ostridiga. Kunden har också rätt att kvitta mot våra fordringar om han meddelar felmeddelanden eller motkrav från samma köpeavtal. Kunden är endast behörig att utöva behållningsrätt om hans motkrav grundas på samma avtalsförhållande.

*) Observera användarinformationen på föregående sida och kommentarerna i bilaga 1! Vid användning av GTC vid distansförsäljning måste ytterligare bestämmelser (t.ex. ångerrätt och returrätt) iakttas.

 • 5 leveranstid

 1. Om inte ett uttryckligen bindande leveransdatum har avtalats är våra leveransdatum eller leveransperioder uteslutande icke-bindande information.

 1. Starten av leveranstiden som anges av oss förutsätter att köparens skyldigheter följs i rätt tid. Undantaget för det ouppfyllda kontraktet förbehålls.

 1. Två veckor efter att ett icke-bindande leveransdatum / leveransperiod har överskridits kan kunden skriftligen begära att vi levererar inom rimlig tid. Om vi felaktigt misslyckas med att uppfylla ett expressleveransdatum / leveransperiod eller om vi är av standard av någon annan anledning, måste kunden ställa oss en rimlig frist för att utföra tjänsten. Om vi låter fristperioden passera utan resultat har kunden rätt att dra sig ur köpeavtalet.

 1. Om kunden misslyckas med att godkänna eller om han på ett kriminellt sätt bryter mot andra skyldigheter att samarbeta, har vi rätt att kräva ersättning för den skada som vi orsakar, inklusive eventuella extra kostnader. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk. Kunden förbehåller sig rätten att bevisa att ingen skada uppstod alls eller åtminstone betydligt mindre i det begärda beloppet. Risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av den köpta varan överförs till kunden vid den tidpunkt då kunden inte godkänner eller misslyckas.

 1. Ytterligare juridiska anspråk och rättigheter för kunden på grund av leveransförsening förblir opåverkade.

 • 6 Äganderättsförbehåll

 1. Vi förbehåller oss äganderätten till den levererade varan tills alla krav från leveransavtalet har betalats i sin helhet.

 1. Så länge ägandet ännu inte har gått över till honom är köparen skyldig att behandla den köpta varan med omsorg. I synnerhet är han skyldig att på egen bekostnad försäkra dem tillräckligt för ersättningsvärde mot stöld, brand- och vattenskador (observera: endast tillåtet vid försäljning av högkvalitativa varor). Om underhåll och inspektionsarbete måste utföras måste kunden utföra detta i god tid på egen bekostnad. Så länge ägandet ännu inte har gått, måste kunden omedelbart informera oss i textform om den levererade varan grips eller utsätts för andra ingrepp av tredje part. Om tredje part inte kan ersätta oss för de rättsliga och utomrättsliga kostnaderna för en stämning i enlighet med § 771 ZPO, är kunden ansvarig för den förlust vi ådrar oss.

 2. Kundens hantering och bearbetning eller omvandling av den köpta varan utförs alltid i vårt namn och på våra vägnar. I det här fallet fortsätter köparens rätt till den köpta varan med den ombyggda varan. Om den köpta varan behandlas med andra artiklar som inte tillhör oss, förvärvar vi delägande av den nya varan i förhållandet mellan objektvärdet av vår köpta vara och de andra bearbetade artiklarna vid behandlingstidpunkten. Detsamma gäller vid blandning. Om blandningen sker på ett sådant sätt att köparens föremål är att betrakta som huvudartikel, är det överens om att köparen ska överföra proportionellt delägande till oss och behålla det resulterande ensamägandet eller delägarskapet för oss. För att säkra våra fordringar mot köparen tilldelar köparen oss också sådana krav som tillkommer honom mot en tredje part genom anslutning av de reserverade varorna till en egendom; vi accepterar redan detta uppdrag.

 1. Vi förbinder oss att släppa de värdepapper som vi har rätt till på begäran av kunden i den mån deras värde överstiger de fordringar som ska säkras med mer än 20%.

 • 7 Garanti och meddelande om defekter

 1. I den mån informationen i våra broschyrer, annonser och andra erbjudandedokument inte uttryckligen har betecknats som bindande av oss, är bilderna eller ritningarna i dem endast ungefärliga.

 1. Om den levererade varan inte har de fastigheter som avtalats mellan kunden och oss, eller om den inte är lämplig för den användning som anges i vårt kontrakt eller för allmän användning, eller om den inte har de fastigheter som kunden kan förvänta sig enligt våra offentliga uttalanden, då är vi skyldiga att komplettera prestanda. detta gäller inte om vi har rätt att vägra kompletterande prestationer på grund av lagstadgade bestämmelser.

 1. Kunden har initialt valet om den kompletterande prestandan ska utföras genom reparation eller byte. Vi har dock rätt att neka den typ av kompletterande prestanda som kunden väljer om det bara är möjligt till oproportionerliga kostnader och den andra typen av kompletterande prestanda inte leder till betydande nackdelar för kunden. Reduktion av köpeskillingen eller uttag från kontraktet av kunden utesluts under efterföljande utförande. En efterföljande förbättring anses ha misslyckats med det misslyckade andra försöket, såvida inte något annat särskilt beror på artikelns art eller defekt eller andra omständigheter. Om den kompletterande prestandan har misslyckats eller om vi har vägrat den kompletterande prestandan helt och hållet kan kunden, efter eget val, begära en sänkning av inköpspriset (nedsättning) eller dra sig ur kontraktet.

 1. Kunden kan endast göra gällande skadeståndskrav under följande villkor på grund av defekten om den kompletterande prestationen har misslyckats eller om vi har vägrat den kompletterande prestationen. Kundens rätt att göra gällande ytterligare skadeståndskrav under följande villkor påverkas inte.

 2. Utan att det påverkar ovannämnda föreskrifter och följande ansvarsbegränsningar är vi fullt ansvariga för skador på liv, kropp och hälsa som grundas på vårdslöshet eller avsiktligt åsidosättande av våra juridiska företrädare eller våra ställföreträdare, samt för skador som omfattas av ansvar enligt produktansvarslagen, samt för alla skador som grundas på uppsåtliga eller grov oaktsamma avtalsbrott samt elakhet, våra juridiska ombud eller våra ställföreträdare. I den mån vi har lämnat en kvalitets- och / eller hållbarhetsgaranti avseende varorna eller delar därav, är vi också ansvariga enligt denna garanti. För skador som är baserade på bristen på garanterad kvalitet eller hållbarhet, men som inte sker direkt på varorna, är vi endast ansvariga om risken för sådan skada tydligt täcks av kvalitets- och hållbarhetsgarantin.

 1. Vi ansvarar också för skada som orsakas av enkel vårdslöshet, i den mån denna försummelse avser åsidosättande av avtalsförpliktelser, vars efterlevnad är av särskild betydelse för att uppnå kontraktets syfte (kardinalförpliktelser). Vi är dock endast ansvariga i den mån skadan vanligtvis är förknippad med kontraktet och förutsägbar. I annat fall är vi inte ansvariga för enkla oaktsamma brott mot sekundära skyldigheter som inte är väsentliga för kontraktet. Ansvarsbegränsningarna i meningarna 1 - 3 gäller också i den mån ansvaret för juridiska ombud, befattningshavare och andra ställföreträdare påverkas.

 1. Eventuellt ytterligare ansvar utesluts oberoende av den påstådda fordrans juridiska karaktär. I den mån vårt ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även personligt ansvar för våra anställda, arbetare, anställda, representanter och ställföreträdare.

 1. Garantiperioden är 2 år, beräknat från risköverföringen (Obs: en minskning till ett år i villkor är möjlig för begagnade föremål. För byggmaterial - om installerat - är garantitiden 5 år, om byggmaterialet är använde en minskning av villkoren till 1 år möjligt). Denna period gäller även krav på ersättning för följdskada som orsakats av ett fel, förutsatt att inga påståenden görs gällande från tortyr.

 • 8 andra

 1. Detta avtal och alla rättsförhållanden mellan parterna omfattas av Förbundsrepubliken Tysklands lagstiftning med undantag för FN: s försäljningskonvention (CISG).

 1. Om enskilda bestämmelser i detta kontrakt är eller blir ineffektiva eller innehåller ett kryphål, påverkar detta inte de återstående bestämmelserna.

Bilaga 1 :

Anmärkningar

Öppenhetskrav

Detta krav innebär att en klausul i allmänna villkor är orimligt ofördelaktig även om den inte är tydlig och begriplig. Detta krav innebär att icke-transparenta klausuler i sig, utan tillägg av en orimlig nackdel för avtalspartnern vad gäller innehåll, är att betrakta som ineffektiva. Dessutom innebär detta också att kravet på transparens också gäller prisbestämmelser och prestandabeskrivande klausuler, som i allmänhet är undantagna från innehållskontrollen.

Garantiperioder

Garantitiden för köp- och arbetskontrakt är 2 år. Garantitiden kan förkortas med villkoren enligt följande:

Skyldighet att meddela fel

För fel som inte är uppenbara får uppsägningstiden för defekter inte vara kortare än två år (för begagnade varor: ett år) i villkoren. Periodens början är preskriptionstidens lagstadgade start.

Ersättning av utgifter vid kompletterande prestationer

I enlighet med avsnitt 439.2 i den tyska civillagen (BGB) måste säljaren stå för de kostnader som krävs för efterföljande utförande (t.ex. transport-, rese-, arbetskrafts- och materialkostnader). Denna skyldighet får inte uteslutas av villkoren.


Begränsning till kompletterande prestanda

I händelse av en defekt vara kan köparen, efter eget val, begära borttagning av defekten eller leverans av en defektfri vara som kompletterande prestanda. Endast om den kompletterande prestandan misslyckas, inte är möjlig eller orimlig kan köparen - för det andra - göra gällande garantirättigheter: uttag eller minskning. Begränsningar av kompletterande prestanda ensamma är ineffektiva om motparten i kontraktet nekas rätten att sänka priset om tilläggsprestandan misslyckas.

Ansvarsbegränsningar

Varje uteslutning eller begränsning av ansvar för skada som uppstår till följd av skada på liv, lem eller hälsa som grundas på ett avsiktligt eller oaktsamt åsidosättande av skyldigheten av användaren eller ett avsiktligt eller oaktsamt åsidosättande av en juridisk företrädare eller ställföreträdare för användaren är ineffektiv.

Räntebelopp på efterskott

Från början av fallissemanget är köparen skyldig säljarens dröjsmålsränta utöver köpeskillingen. Om en konsument är involverad i köpeavtalet, vare sig det är en köpare eller som en säljare, är räntan 5% över grundräntan. För försäljningskontrakt mellan företagare ligger räntan 8% över basräntan.

Under https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html nuvarande grundräntor kan fastställas.

Hinterlassen Sie einen Kommentar

Alle Blog-Kommentare werden vor Veröffentlichung überprüft
You have successfully subscribed!
This email has been registered
ico-collapse
0
nyss sedda
Topp
ic-expand
ic-cross-line-top