• 1 Erbjudande och ingående av kontrakt

Beställningen signerad av kunden är ett bindande erbjudande. Vi kan acceptera detta erbjudande inom två veckor genom att skicka en orderbekräftelse eller skicka de beställda varorna inom denna period.

 • 2 dokument tillhandahålls

Vi förbehåller oss äganderätten och upphovsrätten till alla dokument som lämnas till kunden i samband med beställningen - inklusive i elektronisk form - såsom beräkningar, ritningar m.m. Dessa dokument får inte göras tillgängliga för tredje part om vi inte ger kunden vårt uttryckliga skriftliga medgivande. Om vi ​​inte accepterar kundens erbjudande inom tidsperioden i § 1 måste dessa dokument skickas tillbaka till oss omedelbart.

 • 3 Priser och betalning

 1. Våra priser inkluderar moms. Leverans- och fraktkostnader ingår inte i våra priser.

 1. Betalning av köpeskillingen måste göras uteslutande till det konto som nämns på följande sida. Avdrag för en rabatt är endast tillåtet med ett särskilt skriftligt avtal.

 1. Om inte annat överenskommits, ska köpeskillingen betalas senast det specifika datumet. Dröjsmålsränta debiteras med 5 % över respektive basränta (se bilaga 1). Påståendet om en högre skada orsakad av försummelse förblir reserverad. I det fall vi hävdar högre skada orsakade av förseningar har kunden möjlighet att bevisa för oss att den påstådda skadan orsakad av försening inte uppstod alls eller åtminstone i ett betydligt lägre belopp.

 • 4 Kvittning och behållningsrätt

Kunden har bara rätt till kvittning om hans fordringar har lagligen fastställts eller är ostridiga. Kunden har även rätt att kvitta mot våra fordringar om han gör gällande reklamationer eller motkrav från samma köpekontrakt. Kunden är endast behörig att utöva behållningsrätt om hans motkrav bygger på samma avtalsförhållande.

*) Observera användarinformationen på föregående sida och kommentarerna i bilaga 1! När du använder villkoren för distansförsäljning måste ytterligare regler (t.ex. ångerrätt och returrätt) iakttas.

 • 5 leveranstider

 1. Om inte ett uttryckligen bindande leveransdatum har avtalats är våra leveransdatum eller leveransperioder uteslutande icke-bindande information.

 1. Starten av den av oss angivna leveranstiden förutsätter att kundens förpliktelser fullgörs i rätt tid och på ett korrekt sätt. Vi förbehåller oss rätten att invända mot att kontraktet inte har uppfyllts.

 1. Två veckor efter att ett icke bindande leveransdatum/leveransperiod har överskridits kan kunden skriftligen begära att vi levererar inom rimlig tid. Om vi ​​på ett skyldigt sätt misslyckas med att uppfylla ett expressleveransdatum/leveransperiod eller om vi är i försummelse av någon annan anledning, måste kunden sätta oss en rimlig frist för att utföra tjänsten. Om vi ​​låter fristperioden passera utan resultat har kunden rätt att dra sig ur köpeavtalet.

 1. Om kunden inte accepterar godkännandet eller om han på ett kriminellt sätt bryter mot andra skyldigheter att samarbeta, har vi rätt att kräva ersättning för den skada som vi orsakar, inklusive eventuella extra kostnader. Vi förbehåller oss rätten att göra ytterligare anspråk. Kunden förbehåller sig rätten att bevisa att ingen skada uppstod alls eller åtminstone betydligt mindre i det begärda beloppet. Risken för oavsiktlig förlust eller oavsiktlig försämring av den köpta varan överförs till kunden vid den tidpunkt då kunden inte accepterar eller betalar.

 1. Ytterligare juridiska anspråk och rättigheter för kunden på grund av försenad leverans förblir opåverkade.

 • 6 Titelreservation

 1. Vi förbehåller oss äganderätten till den levererade varan tills alla fordringar från leveransavtalet har betalats i sin helhet.

 1. Så länge ägandet ännu inte har övergått till honom är köparen skyldig att behandla den köpta varan med omsorg. I synnerhet är han skyldig att på egen bekostnad försäkra dem tillräckligt för ersättningsvärde mot stöld, brand- och vattenskador (notera: endast tillåtet vid försäljning av högkvalitativa varor). Om underhålls- och inspektionsarbeten måste utföras ska kunden utföra detta i god tid på egen bekostnad. Så länge ägandet ännu inte har gått, måste kunden omedelbart informera oss i textform om den levererade varan grips eller utsätts för andra ingrepp av tredje part. Om den tredje parten inte kan ersätta oss för de rättsliga och utomrättsliga kostnaderna för en rättegång i enlighet med paragraf 771 i den tyska civilprocesslagen, är kunden ansvarig för den förlust som vi ådrar oss.

 2. Behandling och bearbetning eller omvandling av den köpta varan av kunden görs alltid i vårt namn och för vår räkning. I detta fall fortsätter köparens rätt till det köpta föremålet med det ombyggda föremålet. Om den köpta varan behandlas med andra artiklar som inte tillhör oss, förvärvar vi delägande av den nya varan i förhållandet mellan objektvärdet av vår köpta vara och de andra bearbetade artiklarna vid behandlingstidpunkten. Detsamma gäller vid blandning. Om blandningen sker på ett sådant sätt att köparens föremål är att betrakta som huvudartikel, är det överens om att köparen ska överföra proportionellt delägande till oss och behålla det resulterande ensamägandet eller delägarskapet för oss. För att säkra våra fordringar mot köparen överlåter köparen även sådana fordringar som uppkommer mot tredje man genom anslutningen av de förbehållna varorna till en fastighet till oss; vi accepterar redan detta uppdrag.

 1. Vi åtar oss att på kundens begäran släppa de säkerheter som vi är berättigade till, i den mån deras värde överstiger fordringarna som ska säkras med mer än 20 %.

 • 7 Garanti och meddelande om defekter

 1. I den mån informationen i våra broschyrer, annonser och andra erbjudandehandlingar inte uttryckligen har betecknats som bindande av oss, är bilderna eller ritningarna som finns där endast ungefärliga,

 1. I den mån den levererade varan inte har den kvalitet som överenskommits mellan kunden och oss, eller om den inte är lämplig för den användning som anges i vårt avtal eller för allmänt bruk, eller om den inte har de egenskaper som kunden kan förvänta sig enligt våra offentliga uttalanden är vi skyldiga att tillhandahålla kompletterande prestationer. Detta gäller inte om vi har rätt att vägra kompletterande prestationer på grund av lagstadgade bestämmelser.

 1. Först och främst har kunden valet av om den kompletterande prestandan ska utföras genom efterföljande förbättringar eller ersättningsleveranser. Vi har dock rätt att vägra den typ av kompletterande prestanda som kunden väljer om det bara är möjligt till oproportionerliga kostnader och den andra typen av kompletterande prestanda inte leder till betydande nackdelar för kunden. Under den kompletterande prestandan utesluts en minskning av köpeskillingen eller uttag från kontraktet av kunden. En efterföljande förbättring anses ha misslyckats med det misslyckade andra försöket, såvida inte något annat beror särskilt på varans beskaffenhet eller defekten eller andra omständigheter. Om den kompletterande prestandan har misslyckats eller om vi har vägrat kompletterande prestanda helt och hållet kan kunden, efter eget val, begära en sänkning av köpeskillingen (nedsättning) eller återkalla kontraktet.

 1. Kunden kan endast göra gällande skadeståndsanspråk under följande förhållanden på grund av defekten om tilläggsprestationen har misslyckats eller vi har vägrat tilläggsprestanda. Kundens rätt att hävda ytterligare skadeståndsanspråk under följande villkor förblir opåverkad.

 2. Utan att det påverkar ovannämnda föreskrifter och följande ansvarsbegränsningar är vi fullt ansvariga för skador på liv, kropp och hälsa som grundas på vårdslöshet eller avsiktligt åsidosättande av våra juridiska företrädare eller vår ställföreträdare agenter, liksom för skada som orsakats av ansvaret enligt produktansvarslagen ingår, liksom för alla skador som grundas på avsiktliga eller grov oaktsamma avtalsbrott samt illvillighet, våra juridiska ombud eller våra ställföreträdare. I den mån vi har lämnat en kvalitets- och/eller hållbarhetsgaranti avseende varorna eller delar därav, är vi även ansvariga enligt denna garanti. För skador som grundar sig på bristen på garanterad kvalitet eller hållbarhet, men som inte uppstår direkt på varan, är vi endast ansvariga om risken för sådan skada tydligt täcks av kvalitets- och hållbarhetsgarantin.

 1. Vi är också ansvariga för skada som orsakats av enkel vårdslöshet, i den mån denna försummelse avser åsidosättande av avtalsenliga skyldigheter, vars efterlevnad är av särskild vikt för att uppnå kontraktets syfte (kardinalförpliktelser). Vi är dock endast ansvariga i den mån skadan vanligtvis är förknippad med kontraktet och är förutsebar. I annat fall är vi inte ansvariga för enkla oaktsamma brott mot sekundära skyldigheter som inte är väsentliga för kontraktet.Ansvarsbegränsningarna i meningarna 1 - 3 gäller även i den mån ansvaret för de juridiska ombuden, befattningshavarna och andra ställföreträdare påverkas

 1. Allt ytterligare ansvar är uteslutet oavsett den juridiska karaktären av det hävdade kravet. Så långt vårt ansvar är uteslutet eller begränsat gäller detta även personligt ansvar för våra anställda, arbetare, anställda, representanter och ställföreträdare.

 1. Garantiperioden är 2 år, beräknat från risköverföringen (Obs! En minskning till ett år är möjlig i villkor för begagnade föremål. För byggmaterial - om installerat - är garantitiden 5 år ; Reduktion av villkoren till 1 år möjligt). Denna frist gäller även för anspråk på ersättning för följdskador som orsakats av ett fel, förutsatt att inga anspråk görs gällande från skadeståndsgrundande handlingar.

 • 8 Annat

 1. Detta avtal och alla rättsliga förhållanden mellan parterna lyder under Förbundsrepubliken Tysklands lag med undantag för FN:s försäljningskonvention (CISG).

 1. Skulle enskilda bestämmelser i detta kontrakt vara eller bli ineffektiva eller innehålla ett kryphål ska detta inte påverka de återstående bestämmelserna.

Bilaga 1 :

Anteckningar

Krav på insyn

Detta bud innebär att en klausul i allmänna villkor är orimligt ofördelaktig även om den inte är tydlig och begriplig. Detta krav innebär att icke-transparenta klausuler i sig, utan tillägg av en oskälig nackdel för avtalsparten innehållsmässigt, är att anse som verkningslösa. Vidare innebär detta också att transparenskravet även gäller prisbestämmelser och prestationsbeskrivande klausuler, som generellt är undantagna från innehållskontrollen.

Garantiperioder

Garantitiden för försäljnings- och arbetskontrakt är 2 år. Garantiperioden kan förkortas genom villkoren enligt följande:

Skyldighet att anmäla defekter

För fel som inte är uppenbara får uppsägningstiden för defekter inte vara kortare än två år (för begagnade varor: ett år) i villkoren. Periodens början är den lagstadgade preskriptionstidens början.

Ersättning av kostnader för kompletterande prestationer

Enligt § 439 (2) i den tyska civillagen (BGB) måste säljaren stå för de utgifter som krävs för ytterligare prestanda (t.ex. transport-, resor-, arbets- och materialkostnader). Denna skyldighet får inte uteslutas av villkoren.


Begränsning till kompletterande prestanda

I händelse av en defekt vara kan köparen, efter eget gottfinnande, begära borttagning av defekten eller leverans av en defektfri vara som kompletterande prestanda. Endast om tilläggsutförandet är misslyckat, omöjligt eller orimligt kan köparen - i andra hand - hävda garantirättigheter: återkallelse eller nedsättning. Begränsningar av kompletterande prestanda ensamma är ineffektiva om motparten i kontraktet nekas rätten att sänka priset om tilläggsprestandan misslyckas.

Ansvarsbegränsning

Varje uteslutning eller begränsning av ansvar för skada till följd av skada på liv, lem eller hälsa som grundas på avsiktligt eller försumligt åsidosättande av skyldigheten av användaren eller ett avsiktligt eller oaktsamt åsidosättande av en juridisk företrädare eller ställföreträdare för användaren är ineffektivt

Dröjsmålsränta

Från början av standard betalar köparen säljarens dröjsmålsränta utöver köpeskillingen. Om en konsument är inblandad i köpeavtalet, vare sig det är som köpare eller som säljare, ligger räntan 5 % över basräntan. Vid försäljningskontrakt mellan företagare är räntan 8 % över basräntan.

Under https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html hittar du aktuella basräntor kan bestämmas.

.