Actiemaand april

Deelnamevoorwaarden voor de wedstrijd "Promotiemaand april" voor de periode van 13 april 2020 tot 17 april 2020

S & Y Splendor GmbH, Oldesweg 6a, 22393 Hamburg, hierna "DINGY WEATHER" genoemd, biedt als organisator de wedstrijd "" aan op uw Facebook- en Instagram-kanalen.

Door deel te nemen aan de wedstrijd georganiseerd door DINGY WEATHER, aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk en bindend de volgende deelnamevoorwaarden.

Deelnamegerechtigd zijn natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die in Duitsland woonachtig zijn. In principe is slechts één deelname per persoon toegestaan. Deelname is alleen mogelijk via de DINGY WEATHER social media kanalen (Facebook en Instagram). De deelnemer moet dus een account hebben voor een van deze social media kanalen om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. Naast deze deelnamevoorwaarden zijn ook de gebruiksvoorwaarden van het betreffende social media platform van toepassing. De door DINGY WEATHER georganiseerde wedstrijden zijn niet aangesloten op de genoemde social media kanalen en worden niet door hen ondersteund.

De prijs voor de eerste plaats is 50% korting op een all-weather jas / all-weather jas van DINGY WEATHER die momenteel op voorraad is. De prijs wordt willekeurig verloot onder alle deelnemers die deelnemen aan de wedstrijdperiode van 13 maart 2020 tot 17 maart 2020. Als er een jury bij betrokken is, erkent de deelnemer het oordeel van de jury op een juridisch bindende manier, waarvan de beslissing en evaluatie onbetwistbaar is. Deelnemers ontvangen geen vergoeding of onkostenvergoeding voor deelname aan de wedstrijd en het overdragen van gebruiksrechten.

De winnaar wordt hiervan op de hoogte gebracht via Instagram of Facebook. De winnaar van een prijsvraag die is uitgevoerd op het officiële Facebook- of Instagram-profiel van DINGY WEATHER dient zich binnen twee weken via Facebook of Instagram bij DINGY WEATHER te melden om de prijs in ontvangst te nemen, hetzelfde geldt als er per e-mail contact met hem wordt opgenomen. De winst wordt uitgegeven in de vorm van een kortingscode - het gewenste product kan vervolgens voor de resterende prijs worden gekocht via de online shop dingy.eu . Vindt de afhaling niet tijdig plaats, dan geldt de aanspraak op de prijs niet en zal DINGY WEATHER de prijs dan opnieuw verloten. Het adres van de winnaar is vereist voor de verzending van de prijs. De prijs wordt per post verzonden door DINGY WEATHER nadat het product is besteld via de online shop dingy.eu . DINGY WEATHER is gerechtigd wijzigingen in de winst aan te brengen. In dit geval ontvangt de winnaar een redelijke vervangende prijs.

De respectievelijke prijs wordt gedetailleerd beschreven op het DINGY WEATHER Facebook-profiel / Instagram-profiel. Deze beschrijving is juridisch bindend.

De deelnemers verlenen DINGY WEATHER uitdrukkelijk en onherroepelijk het recht om alle mondelinge bijdragen, muzikale bijdragen of gemengde bijdragen van welke aard dan ook ingediend en / of opgenomen in verband met de wedstrijd, evenals alle schriftelijke documenten, fotomateriaal , videomateriaal en/of het gebruiken, publiceren, presenteren op internet en gebruiken voor reclamedoeleinden tekstmanuscripten zonder enige ruimtelijke of temporele beperking, zelfs na het einde van de wedstrijd zonder naamgeving (met naamgeving alleen indien afzonderlijke goedkeuring beschikbaar is) en/of publicatie van het verstrekte fotomateriaal. De deelnemer garandeert de eigenaar te zijn van de benodigde rechten op de door hem geüploade of gelinkte foto's of ander materiaal.Indien de deelnemer niet de enige auteur of rechthebbende is, verklaart hij uitdrukkelijk dat hij over de nodige rechten beschikt om deel te nemen aan de wedstrijd

Dit geldt in het bijzonder voor

het recht om de foto op een server op te slaan

het recht om de foto geheel of gedeeltelijk beschikbaar te stellen aan het publiek via Facebook, Instagram (en andere social media kanalen) en onze websites

het recht om de foto te gebruiken om onze producten te promoten

het recht om de foto te bewerken, waarbij de afbeelding niet vervreemd mag worden

DINGY WEATHER is gerechtigd, maar niet verplicht, het door de deelnemer ingezonden materiaal te gebruiken en te publiceren. Door het materiaal in te dienen, ziet de deelnemer af van het noemen van de auteur en verzekert dat deze vrijstelling ook van toepassing is op andere auteurs en co-auteurs van het materiaal. Door de prijs te accepteren, stemt de winnaar ermee in dat we zijn naam (met naamgeving alleen als aparte goedkeuring beschikbaar is) mogen gebruiken voor reclamedoeleinden. Wedstrijden die worden gehouden op een van de officiële Facebook/Instagram profielen van DINGY WEATHER zijn niet verbonden met Facebook/Instagram en worden op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of georganiseerd door Facebook.

Indien de deelnemer foto's uploadt, garandeert de deelnemer dat hij geen inhoud zal meesturen waarvan de verstrekking, publicatie of gebruik in strijd is met toepasselijk recht of de rechten van derden. DINGY WEATHER behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor ingezonden materiaal naar eigen oordeel te weigeren en niet te publiceren. De deelnemer vrijwaart DINGY WEATHER van aanspraken van derden van welke aard dan ook die voortvloeien uit de onwettigheid van foto's die de deelnemer heeft gebruikt. De vrijwaringsverplichting omvat ook de verplichting om de organisator volledig vrij te stellen van kosten van juridische verdediging (bijv. griffie- en advocaatkosten). Door deel te nemen aan de wedstrijd stelt de deelnemer Facebook en Instagram als platformbeheerders vrij van elke aansprakelijkheid. Een overtreding van deze deelnamevoorwaarden geeft ons het recht de betreffende deelnemer van deelname uit te sluiten. Dit geldt in het bijzonder als de deelnemer onjuiste informatie verstrekt of als de gebruikte foto's of andere inhoud (bijvoorbeeld opmerkingen) de toepasselijke wetgeving of de rechten van derden schenden. Hetzelfde geldt voor opmerkingen die gezien kunnen worden als verheerlijking van geweld, beledigend, intimiderend of vernederend of die op een andere manier in strijd zijn met het sociaal fatsoen.

Een prijs kan met terugwerkende kracht worden ingetrokken als later blijkt dat een deelnamekans tijdens de wedstrijd niet bestaat of is verlopen. In het bijzonder geldt het recht op de prijs niet indien een deelnemer de wedstrijd en/of de spelapplicaties waarop de wedstrijd is gebaseerd heeft gemanipuleerd, zich op meerdere e-mailadressen voor het spel heeft aangemeld of actief heeft ingegrepen in het verloop van het spel of probeerde dit op een andere manier te doen om zijn winkansen te vergroten.

Uitgesloten van deelname zijn alle werknemers, werknemers en adviseurs van DINGY WEATHER evenals de aan haar gelieerde bedrijven en hun respectievelijke familieleden van de eerste en tweede graad evenals hun partners in een huwelijksgemeenschap en alle personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de campagne zijn of zijn bezig geweest. Hetzelfde geldt voor de betrokken samenwerkingspartners en hun medewerkers. Deelname via wedstrijdclubs, geautomatiseerde diensten of andere dienstverleners is niet toegestaan.DINGY WEATHER behoudt zich het recht voor om bij vermoeden van manipulatie zonder opgaaf van redenen deelnemers van de wedstrijd uit te sluiten.Bovendien behoudt DINGY WEATHER zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zelfs zonder inachtneming van een deadline. Dit geldt in het bijzonder als om technische (bijv. manipulatie) of juridische redenen een goede uitvoering niet kan worden gegarandeerd.

Als de uitgesloten deelnemer een winnaar is die al is geloot, kan de prijs later worden ingetrokken. DINGY WEATHER behoudt zich het recht voor om de wedstrijd op elk moment geheel of gedeeltelijk voortijdig te beëindigen, zelfs zonder inachtneming van een deadline, of het verloop ervan te wijzigen als dit om technische redenen is (bijv. computervirus, manipulatie van of fouten in software / hardware) of wettelijke redenen (bijv. verbod door Facebook, Instagram) is niet mogelijk om te garanderen dat de wedstrijd naar behoren zal worden uitgevoerd.

DINGY WEATHER is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens van de deelnemers, mits wij deze zelf verwerken. DINGY WEATHER zal de gegevens van de deelnemer en zijn overige persoonsgegevens alleen gebruiken in het kader van de wettelijke bepalingen van de wet op de gegevensbescherming. DINGY WEATHER zal de informatie alleen opslaan, verwerken en gebruiken voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de wedstrijd - voor het noemen van winnaars wordt een aparte verklaring verzonden. Hieronder valt ook het gebruik om de verleende gebruiksrechten uit te oefenen. De gegevens worden alleen gebruikt om de wedstrijd uit te voeren en worden daarna verwijderd. De naam en het adres van de winnaars, van wie de ingediende bijdragen of materialen door ons worden gebruikt voor reclamedoeleinden, kunnen worden opgeslagen voor de duur van het reclamegebruik, zodat de winnaar kan worden bereikt in geval van een claim op basis van het materiaal dat ze hebben ingediend.

De deelnemer kan te allen tijde informatie opvragen over de over hem opgeslagen persoonsgegevens. Bovendien is onze verklaring inzake gegevensbescherming van toepassing, die toegankelijk is via onze online shop dingy.eu.

Indien afzonderlijke clausules onwerkzaam zijn of worden, blijft de effectiviteit van de overige clausules onaangetast. Duits recht is van toepassing op de gebruikersrelatie tussen de deelnemer en DINGY WEATHER.

De beslissing van de jury is definitief voor de uitvoering van de wedstrijd, de beslissing over de prijs en de uitbetaling van de prijs.

.
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
Januari, februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december
Niet genoeg artikelen beschikbaar. Nog maar [max] over.
winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg.

Keer terug naar de winkel

Bestelreferentie toevoegen Bestellingsnotitie bewerken
Waardeer verzending
Voeg een coupon toe

Waardeer verzending

Voeg een coupon toe

De couponcode werkt op de afrekenpagina