• 1 Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

De door de klant ondertekende bestelling is een bindend aanbod. We kunnen dit aanbod binnen twee weken accepteren door een orderbevestiging te sturen of de bestelde goederen binnen deze termijn te verzenden.

 • 2 documenten verstrekt

Wij behouden ons het eigendomsrecht en auteursrecht voor op alle documenten die aan de klant worden verstrekt in verband met het plaatsen van de bestelling - ook in elektronische vorm - zoals berekeningen, tekeningen, enz. Deze documenten mogen niet toegankelijk worden gemaakt voor derden, tenzij wij de klant onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming geven. Als we het aanbod van de klant niet binnen de termijn van § 1 accepteren, moeten deze documenten ons onmiddellijk worden teruggestuurd.

 • 3 Prijzen en betaling

 1. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting. Bezorg- en verzendkosten zijn niet inbegrepen in onze prijzen.

 1. Betaling van de koopprijs dient uitsluitend te geschieden op de ommezijde genoemde rekening. De aftrek van een korting is alleen toegestaan ​​met een speciale schriftelijke overeenkomst.

 1. Tenzij anders overeengekomen, is de koopprijs betaalbaar op de specifieke datum. Achterstallige rente wordt berekend tegen een tarief van 5% boven het betreffende basistarief (zie bijlage 1). De bewering van een hogere door verzuim veroorzaakte schade blijft voorbehouden. In het geval dat wij hogere schade als gevolg van vertraging claimen, heeft de klant de mogelijkheid om ons te bewijzen dat de gestelde schade veroorzaakt door vertraging helemaal niet of in ieder geval in een aanzienlijk lager bedrag is opgetreden.

 • 4 Verrekening en retentierecht

De klant heeft alleen recht op verrekening als zijn vorderingen rechtsgeldig zijn vastgesteld of onbetwist zijn. De klant heeft ook het recht om onze vorderingen te verrekenen, wanneer hij klachten of tegenvorderingen uit hetzelfde koopcontract stelt. De klant is alleen bevoegd om een ​​retentierecht uit te oefenen als zijn tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

*) Let op de gebruikersinformatie op de vorige pagina en de opmerkingen in Bijlage 1! Bij het gebruik van de voorwaarden bij verkoop op afstand moeten aanvullende regels (bijv. herroepingsrecht en retourrecht) in acht worden genomen.

 • 5 levertijd

 1. Tenzij een uitdrukkelijk bindende leveringsdatum is overeengekomen, zijn onze leveringsdata of leveringstermijnen uitsluitend vrijblijvende informatie.

 1. Het ingaan van de door ons opgegeven levertijd veronderstelt de tijdige en behoorlijke nakoming van de verplichtingen van de klant. We behouden ons het recht voor om bezwaar te maken dat het contract niet is nagekomen.

 1. Twee weken na overschrijding van een vrijblijvende leveringsdatum / leveringstermijn kan de klant ons verzoeken om binnen een redelijke termijn schriftelijk te leveren. Als we verwijtbaar een uitdrukkelijke leveringsdatum / leveringstermijn niet nakomen of als we om een ​​andere reden in gebreke zijn, moet de klant ons een redelijke uitstelperiode stellen om de service uit te voeren. Als we de respijtperiode zonder resultaat laten verstrijken, heeft de klant het recht om zich terug te trekken uit het koopcontract.

 1. Indien de klant in gebreke blijft met de aanvaarding of indien hij verwijtbaar andere medewerkingsplichten schendt, hebben wij het recht vergoeding te eisen van de schade die wij hierdoor lijden, inclusief eventuele bijkomende kosten. verdere beweringen. De klant behoudt zich van zijn kant het recht voor om te bewijzen dat er helemaal geen schade is opgetreden of in ieder geval aanzienlijk minder dan het gevraagde bedrag. Het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van het gekochte gaat over op de klant op het moment dat de klant in gebreke is met acceptatie of betaling.

 1. Verdere rechtsvorderingen en rechten van de klant wegens vertraging in de levering blijven onaangetast.

 • 6 Titelvoorbehoud

 1. We behouden ons de eigendom van het geleverde artikel voor totdat alle vorderingen uit het leveringscontract volledig zijn betaald.

 1. De koper is verplicht de gekochte zaak met zorg te behandelen zolang de eigendom nog niet op hem is overgegaan. In het bijzonder is hij verplicht deze op eigen kosten afdoende tegen nieuwwaarde te verzekeren tegen diefstal, brand en waterschade (let op: alleen toegestaan ​​bij verkoop van kwalitatief hoogwaardige goederen). Indien onderhouds- en inspectiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd, dient de klant dit op eigen kosten tijdig uit te voeren. Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, moet de klant ons onmiddellijk in tekstvorm op de hoogte stellen als de geleverde zaak in beslag wordt genomen of wordt blootgesteld aan andere tussenkomsten van derden. Als de derde partij ons niet kan vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een rechtszaak in overeenstemming met § 771 ZPO, is de klant aansprakelijk voor de geleden schade.

 2. De behandeling en bewerking of transformatie van het gekochte door de klant gebeurt altijd in onze naam en voor onze rekening. In dit geval gaat het aanstaande recht van de koper op het gekochte artikel verder met het omgebouwde artikel. Als het gekochte artikel wordt verwerkt met andere artikelen die niet van ons zijn, verwerven wij mede-eigendom van het nieuwe artikel in de verhouding van de objectieve waarde van ons gekochte artikel tot de andere verwerkte artikelen op het moment van verwerking. Hetzelfde geldt in geval van vermenging. Indien de vermenging zodanig plaatsvindt dat de zaak van de koper als hoofdzaak moet worden beschouwd, wordt overeengekomen dat de koper de evenredige mede-eigendom aan ons overdraagt ​​en de daaruit voortvloeiende enige of mede-eigendom voor ons houdt. Om onze vorderingen op de koper veilig te stellen, draagt ​​de koper ons ook dergelijke vorderingen over die hem op een derde toekomen door de verbinding van de voorbehouden goederen met een eigendom; we accepteren deze opdracht al.

 1. Wij verbinden ons ertoe de zekerheden waarop wij recht hebben op verzoek van de klant vrij te geven, voor zover hun waarde de te verzekeren vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.

 • 7 Garantie en melding van gebreken

 1. Voor zover de informatie in onze brochures, advertenties en andere aanbiedingsdocumenten niet uitdrukkelijk door ons als bindend is aangemerkt, gelden de daarin opgenomen afbeeldingen of tekeningen slechts bij benadering,

 1. Voor zover de geleverde zaak niet de tussen de klant en ons overeengekomen kwaliteit heeft, of niet geschikt is voor het in ons contract bedongen gebruik of voor algemeen gebruik, of niet de eigenschappen bezit die de klant mag verwachten volgens onze openbare verklaringen, zijn wij verplicht tot het leveren van aanvullende prestaties. Dit geldt niet als wij het recht hebben om aanvullende prestaties te weigeren op grond van de wettelijke bepalingen.

 1. De klant heeft in de eerste plaats de keuze of de aanvullende prestatie wordt uitgevoerd door middel van reparatie of vervanging. Wij hebben echter het recht om de door de klant gekozen soort aanvullende prestatie te weigeren als dit alleen mogelijk is tegen onevenredige kosten en de andere soort aanvullende prestatie niet tot significante nadelen voor de klant leidt. Verlaging van de koopprijs of terugtrekking uit het contract door de klant zijn uitgesloten tijdens de latere uitvoering. Een daaropvolgende verbetering wordt bij de mislukte tweede poging geacht te zijn mislukt, tenzij uit de aard van de zaak of het gebrek of de overige omstandigheden met name iets anders voortvloeit. Als de aanvullende prestatie is mislukt of als we de aanvullende prestatie helemaal hebben geweigerd, kan de klant, naar zijn keuze, een verlaging van de aankoopprijs (vermindering) vragen of het contract ontbinden.

 1. De klant kan op grond van het gebrek onder de volgende voorwaarden alleen aanspraak maken op schadevergoeding als de aanvullende prestatie is mislukt of wij de aanvullende prestatie hebben geweigerd. Het recht van de klant om onder de volgende voorwaarden verdere vorderingen tot schadevergoeding te doen gelden, blijft onaangetast.

 2. Onverminderd de bovenstaande voorschriften en de hiernavolgende aansprakelijkheidsbeperkingen, zijn wij volledig aansprakelijk voor schade aan leven, lichaam en gezondheid op grond van een nalatig of opzettelijk plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten, evenals voor schade veroorzaakt door de aansprakelijkheid op grond van de wet op de productaansprakelijkheid zijn inbegrepen, evenals voor alle schade die is gebaseerd op opzettelijke of grove nalatige contractbreuk evenals kwaadwilligheid, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze plaatsvervangende agenten. Voor zover wij met betrekking tot de goederen of onderdelen daarvan een kwaliteits- en/of duurzaamheidsgarantie hebben gegeven, zijn wij ook onder deze garantie aansprakelijk. Voor schade die is gebaseerd op het ontbreken van de gegarandeerde kwaliteit of duurzaamheid, maar die niet direct op de goederen optreedt, zijn wij alleen aansprakelijk als het risico van dergelijke schade duidelijk wordt gedekt door de kwaliteits- en duurzaamheidsgarantie.

 1. Wij zijn ook aansprakelijk voor schade veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, voor zover deze nalatigheid betrekking heeft op de schending van contractuele verplichtingen, waarvan de naleving van bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van het contract (kardinale verplichtingen). Wij zijn echter alleen aansprakelijk voor zover de schade typisch verband houdt met het contract en voorzienbaar is. Wij zijn verder niet aansprakelijk voor eenvoudige nalatige schendingen van secundaire verplichtingen die niet essentieel zijn voor het contract.De beperkingen van de aansprakelijkheid opgenomen in de zinnen 1 - 3 gelden ook voor zover de aansprakelijkheid van wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevenden en andere plaatsvervangende agenten wordt beïnvloed

 1. Elke verdere aansprakelijkheid is uitgesloten, ongeacht de juridische aard van de gestelde claim. Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, werknemers, werknemers, vertegenwoordigers en plaatsvervangende agenten.

 1. De garantieperiode is 2 jaar, gerekend vanaf de risico-overdracht (Let op: voor gebruikte artikelen is een vermindering naar één jaar mogelijk in de voorwaarden. Voor bouwmaterialen - indien geïnstalleerd - is de garantieperiode 5 jaar ; Verlaging voorwaarden tot 1 jaar mogelijk). Deze termijn geldt ook voor aanspraken op vergoeding van gevolgschade veroorzaakt door een gebrek, voor zover er geen aanspraken uit onrechtmatige daad worden gemaakt.

 • 8 Andere

 1. Dit contract en alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitsluiting van het VN-koopverdrag (CISG).

 1. Mochten afzonderlijke bepalingen van dit contract ineffectief zijn of worden of een maas in de wet bevatten, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen.

Bijlage 1 :

Opmerkingen

Transparantievereiste

Deze eis houdt in dat een beding in algemene voorwaarden onredelijk nadelig is, ook als het niet duidelijk en begrijpelijk is. Dit vereiste houdt in dat niet-transparante bedingen op zich, zonder toevoeging van een onredelijk nadeel van de contractpartner qua inhoud, als niet effectief moeten worden beschouwd. Bovendien betekent dit ook dat de transparantie-eis ook van toepassing is op prijsbepalingen en prestatiebeschrijvende clausules, die doorgaans worden uitgesloten van de inhoudscontrole.

Garantietermijnen

De garantieperiode voor verkoop- en werkcontracten is 2 jaar. De garantieperiode kan door de algemene voorwaarden als volgt worden verkort:

Meldingsplicht gebreken

Bij niet zichtbare gebreken mag de opzegtermijn voor gebreken in de voorwaarden niet korter zijn dan twee jaar (bij gebruikte goederen: één jaar). De start van de termijn is de wettelijke start van de verjaringstermijn.

Vergoeding van onkosten voor aanvullende prestaties

Overeenkomstig 439 (2) van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) moet de verkoper de kosten dragen die nodig zijn voor de latere uitvoering (bijv. transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten). Deze verplichting mag niet worden uitgesloten door de algemene voorwaarden.


Beperking tot aanvullende uitvoering

In het geval van een defect artikel kan de koper, naar eigen keuze, als aanvullende prestatie ofwel de verwijdering van het defect ofwel de levering van een defectvrij artikel vragen. Alleen als de aanvullende prestatie mislukt, niet mogelijk of onredelijk is, kan de koper - in de tweede plaats - garantierechten doen gelden: herroeping of vermindering. Beperkingen op de aanvullende prestatie alleen zijn niet effectief als de wederpartij bij het contract het recht wordt ontzegd om de prijs te verlagen als de aanvullende prestatie mislukt.

Beperking van aansprakelijkheid

Elke uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid op basis van een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door de gebruiker of een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim door een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangend agent van de gebruiker is niet effectief

Bedrag aan vertragingsrente

Vanaf het begin van het verzuim is de koper naast de koopprijs vertragingsrente verschuldigd aan de verkoper. Als een consument betrokken is bij de koopovereenkomst, hetzij als koper, hetzij als verkoper, ligt de rente 5% boven de basisrente. Bij koopovereenkomsten tussen ondernemers ligt de rente 8% boven de basisrente.

Op https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html vindt u de de huidige basisrentetarieven kunnen worden bepaald.

.