• 1 tarjous ja sopimuksen tekeminen

Asiakkaan allekirjoittama tilaus on sitova tarjous. Voimme hyväksyä tämän tarjouksen kahden viikon kuluessa lähettämällä tilausvahvistuksen tai lähettää tilatut tuotteet tämän ajan kuluessa.

 • 2 toimitettua asiakirjaa

Pidätämme omistus- ja tekijänoikeuden kaikkiin asiakkaalle tilauksen tekemisen yhteydessä toimittamiin asiakirjoihin - myös sähköisessä muodossa - kuten laskelmiin, piirustuksiin jne. Näitä asiakirjoja ei saa antaa kolmansien osapuolten saataville, ellemme anna asiakkaalle nimenomaista kirjallista suostumusta. Jos emme hyväksy asiakkaan tarjousta § 1:n kuluessa, nämä asiakirjat on palautettava meille välittömästi.

 • 3 hinnat ja maksu

 1. Hintamme sisältävät arvonlisäveron. Toimitus- ja toimituskulut eivät sisälly hintoihin.

 1. Ostohinta on maksettava yksinomaan kääntöpuolella mainitulle tilille. Alennuksen vähentäminen on sallittu vain erityisellä kirjallisella sopimuksella.

 1. Ellei toisin ole sovittu, kauppahinta on maksettava tiettyyn päivämäärään mennessä. Viivästyskorko on 5 % korkeampi kuin vastaava peruskorko (katso liite 1). Väite laiminlyönnistä aiheutuneesta suuremmasta vahingosta on varattu. Mikäli väitämme suurempaa viivästyksen aiheuttamaa vahinkoa, asiakkaalla on mahdollisuus todistaa meille, että väitettyä viivästyksen aiheuttamaa vahinkoa ei ole syntynyt lainkaan tai ainakin huomattavasti pienemmässä määrässä.

 • 4 Kuittaaminen ja pidätysoikeudet

Asiakkaalla on oikeus kuittaamiseen vain, jos hänen vaatimuksensa on lainvoimainen tai kiistaton. Asiakkaalla on myös oikeus kuitata saataviamme, jos hän esittää valituksia tai vastavaatimuksia samasta ostosopimuksesta. Asiakkaalla on oikeus käyttää pidätysoikeutta vain, jos hänen vastakanne perustuu samaan sopimussuhteeseen.

*) Huomioi edellisen sivun käyttäjätiedot ja liitteen 1 kommentit! Etäkaupan ehtoja käytettäessä tulee huomioida lisämääräyksiä (esim. peruuttamis- ja palautusoikeus).

 • 5 toimitusaikaa

 1. Ellei nimenomaisesti sitovasta toimituspäivästä ole sovittu, toimituspäivämme tai toimitusaikamme ovat yksinomaan ei-sitovia tietoja.

 1. Määrittämämme toimitusajan alkaminen edellyttää asiakkaan velvoitteiden oikea-aikaista ja asianmukaista täyttämistä. Pidätämme oikeuden vastustaa sopimusta, jota ei ole täytetty.

 1. Kahden viikon ei-sitovan toimituspäivän/toimitusajan ylittämisen jälkeen asiakas voi pyytää meitä toimittamaan kirjallisesti kohtuullisen ajan kuluessa. Jos emme syyllisesti noudata pikatoimituspäivää/toimitusaikaa tai jos olemme jostain muusta syystä laiminlyöneet, asiakkaan on asetettava meille kohtuullinen lisäaika palvelun toteuttamiseksi. Jos annamme armonajan kulua ilman tulosta, asiakkaalla on oikeus peruuttaa kauppasopimus.

 1. Jos asiakas laiminlyö vastaanottamisen tai jos hän rikkoo muita yhteistyövelvoitteitaan, meillä on oikeus vaatia korvausta tästä aiheutuneesta vahingosta, mukaan lukien mahdolliset lisäkulut. Pidätämme oikeuden tehdä lisävaatimuksia. Asiakas varaa omalta osaltaan oikeuden todistaa, ettei vahinkoa ole tapahtunut lainkaan tai ainakin huomattavasti vähemmän kuin vaadittu määrä. Riski ostetun tuotteen vahingossa katoamisesta tai vahingossa tapahtuvasta heikkenemisestä siirtyy asiakkaalle sillä hetkellä, kun asiakas on jättänyt vastaanottamatta tai maksamatta.

 1. Asiakkaan muut oikeudelliset vaatimukset ja oikeudet toimituksen viivästymisestä eivät vaikuta.

 • 6 Omistuksen varaus

 1. Pidätämme omistusoikeuden toimitettuun tuotteeseen, kunnes kaikki toimitussopimukseen liittyvät vaatimukset on maksettu kokonaisuudessaan.

 1. Ostaja on velvollinen käsittelemään ostettua tuotetta huolellisesti niin kauan kuin omistusoikeus ei ole vielä siirtynyt hänelle. Erityisesti hän on velvollinen vakuuttamaan ne omalla kustannuksellaan riittävästi jälleenhankinta-arvolla varkauden, palo- ja vesivahinkojen varalta (huom: sallittu vain korkealaatuisia tavaroita myytäessä). Mikäli huolto- ja tarkastustyöt on suoritettava, tulee asiakkaan tehdä se ajoissa omalla kustannuksellaan. Niin kauan kuin omistusoikeus ei ole vielä ohi, asiakkaan tulee ilmoittaa meille välittömästi tekstimuodossa, jos toimitettu lähetys on takavarikoitu tai alttiina muille kolmansien osapuolien toimenpiteille. Jos kolmas osapuoli ei pysty korvaamaan meille oikeudenkäynnin oikeudenkäyntikuluja ZPO §:n 771 mukaisesti, asiakas on vastuussa meille aiheutuneista tappioista.

 2. Asiakkaan toimesta ostetun tuotteen käsittely ja käsittely tai muuntaminen tapahtuu aina meidän nimissämme ja puolestamme. Tällöin ostajan odotettu oikeus ostettuun tuotteeseen jatkuu uusitulla tavaralla. Mikäli ostettua tuotetta käsitellään muiden kuin meille kuulumattomien tavaroiden kanssa, hankimme uuden tuotteen yhteisomistuksen suhteessa ostetun tuotteen objektiiviseen arvoon muihin käsiteltäviin tuotteisiin käsittelyhetkellä. Sama koskee sekoittumista. Mikäli sekoittuminen tapahtuu siten, että ostajan tavaraa on pidettävä päätavarana, sovitaan, että ostaja siirtää suhteellisen yhteisomistuksen meille ja pitää syntyneen yksin- tai yhteisomistuksen meille. Vaatimiemme turvaamiseksi ostajaa vastaan ​​ostaja luovuttaa meille myös sellaisia ​​vaatimuksia, jotka koituvat hänelle kolmannelle osapuolelle varattujen tavaroiden liittämisen kautta omaisuuteen; hyväksymme jo tämän toimeksiannon.

 1. Sitoudumme asiakkaan pyynnöstä vapauttamaan vakuudet, joihin meillä on oikeus, siltä osin kuin niiden arvo ylittää vakuutettavat saamiset yli 20 %.

 • 7 Takuu ja vioista ilmoittaminen

 1. Siltä osin kuin esitteissämme, mainoksissamme ja muissa tarjousasiakirjoissamme olevia tietoja emme ole nimenomaisesti määritelleet sitoviksi, niissä olevat kuvat tai piirustukset ovat vain suuntaa antavia,

 1. Siltä osin kuin toimitetulla tavaralla ei ole asiakkaan ja meidän välillä sovittua laatua tai jos se ei sovellu sopimuksessamme määrättyyn tai yleiseen käyttöön tai jos sillä ei ole ominaisuuksia, jotka Asiakas voi julkisten lausuntojemme mukaan odottaa, olemme velvollisia suorittamaan lisäsuorituksen. Tämä ei päde, jos meillä on lakisääteisten määräysten vuoksi oikeus kieltäytyä lisäsuorituksesta.

 1. Asiakas voi ensin valita, suoritetaanko lisäsuoritus korjaamalla vai vaihtamalla. Meillä on kuitenkin oikeus kieltäytyä asiakkaan valitsemasta lisäsuorituksesta, jos se on mahdollista vain suhteettomin kustannuksin eikä muunlainen lisäsuoritus aiheuta asiakkaalle merkittävää haittaa. Täydennyssuorituksen aikana ostohinnan alentaminen tai asiakkaan sopimuksen peruuttaminen eivät ole mahdollisia. Myöhempi parannus katsotaan epäonnistuneen epäonnistuneella toisella yrityksellä, ellei erityisesti esineen tai virheen luonteesta tai muista olosuhteista johdu jotain muuta. Jos lisäsuoritus on epäonnistunut tai olemme kieltäytyneet täydentävästä suorituksesta kokonaan, asiakas voi halutessaan pyytää kauppahinnan alennusta (alennusta) tai vetäytyä sopimuksesta.

 1. Asiakas voi vaatia vahingonkorvausvaatimuksia vain seuraavissa olosuhteissa, jos lisäsuoritus on epäonnistunut tai olemme kieltäytyneet täydentävästä suorituksesta. Asiakkaan oikeus vaatia muita vahingonkorvausvaatimuksia seuraavin ehdoin säilyy ennallaan.

 2. Rajoittamatta yllä olevia määräyksiä ja seuraavia vastuunrajoituksia, olemme täysin vastuussa hengelle, ruumiille ja terveydelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat laillisten edustajiemme tai sijaisemme huolimattomasta tai tahallisesta velvollisuuden rikkomisesta. Asiamiehet, sekä tuotevastuulain mukaisen vastuun aiheuttamat vahingot sisältyvät, samoin kuin kaikki vahingot, jotka johtuvat tahallisesta tai törkeän huolimattomuudesta sopimusrikkomuksesta sekä ilkeydestä, laillisista edustajistamme tai sijaisagenteistamme. Siltä osin kuin olemme antaneet tuotteille tai niiden osille laatu- ja/tai kestävyystakuun, olemme vastuussa myös tämän takuun perusteella. Vahingoista, joka perustuu taatun laadun tai kestävyyden puutteeseen, mutta joka ei tapahdu suoraan tavarassa, olemme vastuussa vain, jos laatu- ja kestävyystakuu selvästi kattaa vahingon riskin.

 1. Olemme myös vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat yksinkertaisesta huolimattomuudesta, siltä osin kuin tämä huolimattomuus koskee sopimusvelvoitteiden rikkomista, jonka noudattaminen on erityisen tärkeää sopimuksen tarkoituksen saavuttamisen kannalta (pääasialliset velvoitteet). Olemme kuitenkin vastuussa vain siltä osin kuin vahingot liittyvät tyypillisesti sopimukseen ja ovat ennakoitavissa. Muuten emme ole vastuussa yksinkertaisista tuottamuksellisista sivuvelvoitteiden rikkomuksista, jotka eivät ole sopimuksen kannalta olennaisia.Virkeissä 1-3 sisältyvät vastuunrajoitukset koskevat myös laillisten edustajien, johtajien ja muiden sijaisagenttien vastuuta

 1. Kaikki lisävastuut ovat poissuljettuja riippumatta esitetyn vaatimuksen oikeudellisesta luonteesta. Siltä osin kuin vastuumme on suljettu tai rajoitettu, tämä koskee myös työntekijöidemme, työntekijöidemme, työntekijöidemme, edustajiemme ja sijaisedustajien henkilökohtaista vastuuta.

 1. Takuuaika on 2 vuotta, laskettuna riskin siirtymisestä (Huom: käytettyjen tavaroiden ehdoissa on mahdollista alentaa yhteen vuoteen. Rakennusmateriaaleille - jos ne on asennettu - takuuaika on 5 vuotta ; Ehtojen lyhentäminen 1 vuoteen mahdollista). Tämä ajanjakso koskee myös virheen aiheuttaman välillisen vahingon korvausvaatimuksia, mikäli vahingonkorvausvaatimuksia ei esitetä.

 • 8 Muu

 1. Tämä sopimus ja kaikki osapuolten väliset oikeussuhteet ovat Saksan liittotasavallan lain alaisia ​​lukuun ottamatta YK:n kauppasopimusta (CISG).

 1. Jos tämän sopimuksen yksittäiset määräykset ovat tai tulevat tehottomiksi tai sisältävät porsaanreikiä, tämä ei vaikuta muihin ehtoihin.

Liite 1 :

Muistiinpanot

Läpinäkyvyysvaatimus

Tämä käsky tarkoittaa, että lauseke yleisissä ehdoissa on kohtuuttoman epäedullinen, vaikka se ei olisi selkeä ja ymmärrettävä. Tämä vaatimus tarkoittaa, että läpinäkymättömiä lausekkeita sellaisenaan ilman sopimuskumppanin sisällöltään kohtuutonta haittaa on pidettävä tehottomina. Lisäksi tämä tarkoittaa myös sitä, että läpinäkyvyysvaatimus koskee myös hintaehtoja ja suoritusta kuvaavia lausekkeita, jotka yleensä jäävät sisällönhallinnan ulkopuolelle.

Takuuajat

Myynti- ja työsopimusten takuuaika on 2 vuotta. Takuuaikaa voidaan lyhentää seuraavilla ehdoilla:

Ilmoitusvelvollisuus virheistä

Vioista, jotka eivät ole ilmeisiä, irtisanomisaika saa olla ehdoissa vähintään kaksi vuotta (käytettyjen tavaroiden osalta yksi vuosi). Määräajan alkaminen on lakisääteinen vanhentumisajan alkaminen.

Lisäsuorituksesta aiheutuneiden kulujen korvaus

Saksan siviililain (BGB) 439 §:n 2 momentin mukaan myyjän on vastattava myöhempää suorittamista varten tarvittavista kuluista (esim. kuljetus-, matka-, työ- ja materiaalikulut). Tätä velvoitetta ei saa sulkea pois ehdoista.


Lisäsuorituskyvyn rajoitus

Viallisen tuotteen tapauksessa ostaja voi harkintansa mukaan vaatia lisäsuorituksena joko virheen poistamista tai virheettömän tavaran toimittamista. Vain jos lisäsuoritus on epäonnistunut, mahdoton tai kohtuuton, ostaja voi - toiseksi - vedota takuuseen: peruuttaminen tai alennus. Pelkästään lisäsuorituksen rajoitukset ovat tehottomia, jos sopimuksen toiselta osapuolelta evätään oikeus hinnanalennukseen lisäsuorituksen epäonnistuessa.

Vastuun rajoitus

Mikä tahansa vastuun poissulkeminen tai rajoitus vahingosta, joka johtuu hengelle, raajoille tai terveydelle aiheutuneesta vahingosta, joka johtuu käyttäjän tahallisesta tai tuottamuksellisesta velvollisuudenrikkomuksesta tai käyttäjän laillisen edustajan tai sijaisasiamiehen tahallisesta tai tuottamuksellisesta velvollisuudenrikkomuksesta. on tehoton

Viivästyskoron määrä

Laiminlyönnin alusta ostaja on velkaa myyjälle kauppahinnan lisäksi viivästyskorkoa. Jos kuluttaja on mukana ostosopimuksessa, oli se sitten ostajana tai myyjänä, korko on 5 % peruskorkoa korkeampi. Yrittäjien välisissä myyntisopimuksissa korko on 8 % peruskoron yläpuolella.

Osoitteessa https://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html löydät nykyiset peruskorot voidaan määrittää.

.